Sunday, February 16, 2014

Tắm đông ở Na Uy

Na-uy đi tắm mùa Đông 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jo

free counters